lunes, 23 de enero de 2012

Unha gran perda

Cando a alguén lle chega a morte a todos nos sae a vena xenerosa á hora de referenciar a súa experiencia vital. Parece que únicamente somos capaces de salientar as virtudes do finado. Ante un trance difícil coma ese, sabedores todos de que ninguén seremos quen de evitalo, é lóxico que flúa a empatía.

Pero, pese a esa solidariedade inicial e comprensible, hai casos de casos. E se a conmoción que xenera o recibimento de noticias desta índole pode empregarse como baremo da admiración, respeto ou afecto que calquer persoa xerou durante a súa vida, non cabe dúbida de que Isaac Díaz Pardo é unha desas (non sei se exemplo de excepcional excepción) que maior unanimidade provocou.

A súa perda conmocionou a Galicia enteira, ó mundo da política, da cultura, da empresa, a todos e cada un dos cidadáns, anónimos ou non tanto, do noso país e incluso máis aló das nosas fronteiras, porque moito máis aló chegou Isaac.

Esa turbación xeral dá idea da grandeza de Díaz Pardo, da súa dimensión polifacética, intelectualidade, esprito emprendedor, da súa bonhomía, da súa gran humildade. E, non hai que esquecer senón máis ben salientar, o seu ideario galeguista, o seu compromiso cultural, político e empresarial con esta terra. Sempre presente, sempre activo; na xuventude e na vellez; no exilio e no retorno.

Entre o seu amplo legado, gustaríame salientar, precisamente polo contexto de crise económica no que nos atopamos, a súa faceta emprendedora, un dos aspectos que mellor caracterizan ós galegos que, obrigada ou voluntariamente, percorreron o mundo. En tempos nos que é preciso incentivar a cultura emprendedora, Isaac Díaz Pardo é un dos mellores exemplos ós que se pode recurrir, e permítanme por elo que aluda a ela.

Que saliente a súa actividade empresarial, moi diversa, cargada ademais de matices, igual de relevantes, igual de significativos, e perfectamente ensamblados coa defensa e a divulgación da nosa identidade cultural como pobo diferenciado. Sargadelos é (ademais dun proxecto xerador de riqueza, confluente coa reafirmación cultural) unha seña de identidade artística, rica e única que todos os galegos interiorizamos como propia.

Isaac Díaz Pardo é un galego universal, comprometido coa súa terra e, por riba de todo, tremendamente querido. É unha gran perda e por eso Galicia enteira garda luto por el.


Una gran pérdida

Cuando a alguien le llega la muerte a todos nos sale la vena generosa a la hora de referenciar su experiencia vital. Parece que únicamente somos capaces de destacar las virtudes del finado. Ante un trance tan difícil como ese, sabedores todos de que nadie será capaz de evitarlo, es lógico que fluya la empatía.

Pero, pese a esa solidaridad inicial y comprensible, hay casos de casos. Y si la conmoción que genera el recibimiento de noticias de esta índole puede utilizarse como baremo de la admiración, respeto o afecto que cualquier persona generó durante su vida, no cabe duda de que Isaac Díaz Pardo es una de esas (no sé si ejemplo de excepcional excepción) que mayor unanimidad provocó.

Su pérdida conmocionó a toda Galicia, al mundo de la política, de la cultura, de la empresa, a todos y cada uno de los ciudadanos, anónimos o no, de nuestro país e incluso más allá de nuestras fronteras, porque mucho más allá llegó Isaac.

Esa turbación general da idea de la grandeza de Díaz Pardo, de su dimensión polifacética, intelectualidad, espíritu emprendedor, de su bonhomía, de su gran humildad. Y, no hay que olvidar, más bien destacar, su ideario galleguista, su compromiso cultural, político y empresarial con esta tierra. Siempre presente, siempre activo; en la juventud y en la vejez; en el exilio y en el retorno.

Entre su gran legado, me gustaría destacar, precisamente por el contexto de crisis económica en el que nos encontramos, su faceta emprendedora, uno de los aspectos que mejor caracterizan a los gallegos que, obligada o voluntariamente, recorrieron el mundo. En tiempos en los que es preciso incentivar la cultura emprendedora, Isaac Díaz Pardo es uno de los mejores ejemplos a los que se puede recurrir, y permítanme por ello que aluda a ella.

Que destaque su actividad empresarial, muy diversa, cargada además de matices, igual de relevantes, igual de significativos, y perfectamente ensamblados con la defensa y la divulgación de nuestra identidad cultural como pueblo diferenciado. Sargadelos es (además de un proyecto generador de riqueza, confluente con la reafirmación cultural) una seña de identidad artística, rica y única que todos los gallegos interiorizamos como propia.

Isaac Díaz Pardo es un gallego universal, comprometido con su tierra y, por encima de todo, tremendamente querido. Es una gran pérdida y por eso Galicia entera guarda luto por él.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

Díaz Pardo fue un gran intelectual , gallegista moderado y que por ello, por que supo defender sus ideales sin menospreciar a sus adversarios merece respeto.

Anónimo dijo...

Díaz pardo, será recordado por su gallegismo mas que por otra cosa.
Un señor que en lo particular no comulgaba con él, pero que en el ámbito de la cultura su aporte es innegable

José Ramón dijo...

Xosé Manuel, agrádame moito que dedicases un artigo como este á memoria de Don Isaac. Unha aperta.

Jose Angel dijo...

Neste mes de xaneiro finaron duas persoas que marcaron a historia da nosa querida Galicia.

Que descansen en Paz.